Pohdintaa ja tiedonhankintaa

Pohdintaa ja tiedonhankintaa luokassa ja ulkona

Nämä opetusmateriaalisivut sisältävät esimerkkitehtäviä Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projektin arkeologisista tutkimusraporteista. Samoja tehtäviä voi soveltaa muihinkin arkeologisiin tutkimusraportteihin. Raporttien käyttö opetusmateriaalina ei edellytä arkeologian osaamista.

Raporttien pohjalta laadittuihin tehtäviin ei ole useinkaan tarkoitus hakea tiettyä oikeaa vastausta, vaan niiden tehtävänä on pääasiassa herättää keskustelua ja tukea oppilaiden itsenäistä ajattelua. Oppilaat voivat esittää kysymyksiä ja omia vastaus- ja selitysehdotuksiaan ja ottaa kantaa muiden näkemyksiin.

Pohdintatehtävät voi aloittaa yhdestä tai kahdesta tehtävässä ensimmäisenä olevasta kysymyksestä, ja opettaja voi tarvittaessa sen jälkeen pitää keskustelua vireillä tai ohjata uuteen suuntaan muilla kysymyksillä (joko tehtävän sisältämillä tai aiheeseen muuten sopivilla).

Kysymyksiä voidaan pohtia myös ensin pareittain, minkä jälkeen parit voivat esittää omat pohdintansa koko luokalle. Tällöin kukin pari kertoo vuorollaan vain yhden mieleen tulleen asian, jotta mahdollisimman moni pääsee ääneen. Monet tehtävistä sopivat myös yksin pohdittavaksi, jos se oppimistapana soveltuu oppilaalle paremmin.

Yläluokilla tai lukiossa voidaan soveltaa myös käänteistä oppimista. ”Flippaavat” oppilaat voivat tutustua raporttiin soveltuvin osin etukäteen, etsiä vaikeille termeille selitykset ja hakea lisää tietoa verkosta. Tunnilla he voivat sitten esittää luokkatovereilleen sen, mitä he ovat saaneet raportista selville yleisesti, tietystä siinä mainitusta ilmiöstä tai omasta erityisestä kiinnostuksen kohteestaan. Flippaukseen voidaan valita esimerkiksi taustatietoja, löytöjä, havaintoja tai menetelmiä käsittelevät luvut tai yhteenveto.